BLOG

Διαγώνισμα Ιστορίας

24-02-2016 22:57:21

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

 

Α1 Να δοθούν οι παρακάτω ορισμοί: «Εθνικές γαίες», «Τανζιμάτ», «Πάουερ», «Κλήρινγκ».

(10 μονάδες)

 

 

Α2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

 

  1. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η ελληνική ναυτιλία χαρακτηρίστηκε συνολικά:

α) από πορεία ανοδική,

β) από μεγάλες και παρατεταμένες κρίσεις,

γ) από στασιμότητα και ύφεση,

δ) εξαφανίστηκε κάτω από τη συντριπτική υπεροχή της επαναδραστηριοποίησης του αγγλογαλλικού στόλου.

 

  1. Η πιο γνωστή περιοχή μεταλλευτικής δραστηριότητας από το 1866 στην Ελλάδα υπήρξε:

α) η Μήλος,

β) η Νάξος,

γ) η Θήρα,

δ) το Λαύριο.

 

  1. Συνώνυμο της ανάπτυξης κατά το 19ο αι. έγινε:

α) ο σιδηρόδρομος,

β) οι καμινάδες των εργοστασίων,

γ) οι εργατικές πολυκατοικίες,

δ) τα ατμόπλοια.

 

  1. Οι μονάδες παραγωγής που εμφανίστηκαν κατά τις πρώτες δεκαετίες της Ανεξαρτησίας και μπορούν να χαρακτηριστούν βιομηχανικές σχετίζονταν με:

α) την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων,

β) την ανάπτυξη της τσιμεντοβιομηχανίας,

γ) την εκμετάλλευση μεταλλευτικών κοιτασμάτων,

δ) την άντληση πετρελαίου.

 

  1. Η υπερπόντια μετανάστευση στις Η.Π.Α.:

α) οδήγησε τη χώρα σε εξωτερικό δανεισμό,

β) ενίσχυσε την οικονομία της υπαίθρου,

γ) ανέστειλε το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για επενδύσεις στην Ελλάδα,

δ) είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή του καθεστώτος Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.).

(5 μονάδες)

Β1 Σε ποιο μοντέλο ανάπτυξης είναι προσανατολισμένη η χώρα και για ποιους λόγους αυτό δεν επιτυγχάνεται αρκετές δεκαετίες μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας;

(10 μονάδες)

 

Β2 Η ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα.

(10 μονάδες)

 

Β3 Θετικά αποτελέσματα του έργου της Διεθνούς Επιτροπής.

(8 μονάδες)

 

Β4 Παράγοντες που ευνοούσαν την επικράτηση του Βενιζελισμού.

(7 μονάδες)

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

 

Γ1 Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και με βάση το παρακάτω κείμενο: α) τι καταλογίζει στους Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού ο δημοκρατικός βουλευτής Ρόκκος Χοϊδάς; β) ποια ήταν η συνεισφορά του εξωελλαδικού ελληνικού κεφαλαίου στην οικονομική ζωή της Ελλάδας;

 

(25 μονάδες)

 

ΕΞΩΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«….Ήλθον εδώ εκ της αλλοδαπής πολλοί εξ αυτών με μέγα όνομα πλουσίου, εναρέτου, φιλοπάτριδος και φιλογενούς και εδώ κατεπλούτησαν και κατέστησαν επιφανέστατοι και εντιμότατοι, ενώ εκεί εθεωρούντο χρεωκόποι και απατεώνες˙ εδώ επλούτησαν διά του ιδρώτος και του αίματος του δυστυχούς Ελληνικού λαού, διότι κατέστησαν φοβεροί και φρικώδεις τοκογλύφοι καταστρέψαντες ολοκλήρους οικογενείας….

Αυτοί δε οι φιλοπάτριδες και φιλογενέστατοι είναι κάτοχοι μεγάλων μεγάρων, λαμπράς περιουσίας, αμαξών, και φέρουσιν επί των χειλέων το πικρόν μειδίαμα δι’ ημάς τους πένητας, τους αστέγους, τους μη έχοντας το δικαίωμα να φροντίσωμεν περί αναπλάσεως της πατρίδος ημών. Πεινάτε! Μάλιστα πεινώ, αλλά εργάζομαι, αυτοί μένουσι αφορολόγητοι, ο δε ταλαίπωρος ποιμήν και ο γεωργός ο υφιστάμενος πάσας τας ταλαιπωρίας, ο τοσούτον περιφρονούμενος υπό της κοινωνίας, ο προσβαλλόμενος υπό του ηλίου του Αυγούστου και υπό της χιόνος του Ιανουαρίου πρέπει να πληρώνη! Συ λοιπόν, του οποίου τον πλούτον περιφρονώ, πρέπει να καταβάλης τους φόρους. Εάν επανέλθωσιν εις την Αγγλίαν, την Ρωσίαν και Γαλλίαν δύο ή τρία τοις % θα λάβωσι, ενώ εν Ελλάδι λαμβάνουν 12, 24, 40, 50».

Απόσπασμα από αγόρευση του βουλευτού Κρανιάς (Κεφαλληνία) Ρόκκου Χοϊδά 17 Ιουνίου 1877 Σπύρος Λουκάτος, Ρόκκος Χοϊδάς, εκδ. Αλκυών, Αθήνα 1984, σς. 239-240

Γ2 Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα σχετικά χωρία του παρακάτω κειμένου: α) να εξηγήσετε τους στόχους και τα αποτελέσματα της αγροτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1917, β) να αποτιμήσετε ιδιαίτερα τη σημασία της ίδρυσης συνεταιρισμών για την επιτυχία της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917.

( 25 μονάδες )

ΠΗΓΗ 1

Η αγροτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου ήταν το πιο ριζοσπαστικό μέτρο που είχε εφαρμοστεί ως τότε στην Ελλάδα. {….} Άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστημα της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας. {…} Η αγροτική μεταρρύθμιση και ο συνακόλουθος τεμαχισμός της γης συνοδεύτηκαν από αύξηση επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, με τη μορφή πιστώσεων, και από την ταχεία εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος, που αποσκοπούσε αφενός στην προστασία των μικρών παραγωγών και αφετέρου στη μεγαλύτερη ασφάλεια των επενδύσεων στην αγροτική οικονομία. Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση των συνεταιρισμών δημιουργήθηκε το 1914. Οι συνθήκες που δημιούργησε ο πόλεμος έδωσαν στο συνεταιριστικό κίνημα μεγάλη ώθηση. Τα προβλήματα που είχαν σχέση με τη διακίνηση προϊόντων, την παραδοσιακή εκμετάλλευση του μικρού παραγωγού από τους μεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων και τους τοκογλυφικούς όρους δανειοδοτήσεως που επικρατούσαν στην ελεύθερη αγορά έκαναν ακόμη πιο αισθητή την ανάγκη συλλογικής ασφάλειας που πρόσφεραν οι συνεταιρισμοί.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. ΙΕ΄ , Εκδοτική Αθηνών, σελ.76

 

 

 

 


ΠΙΣΩ

Σύνδεση

Email:
Κωδικός:
 

Μαθήματα


BLOG

04-12-2020
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ

20-11-2020
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

17-11-2020
ΠΗΓΗ 1. Χάρτης της Ελλάδας στο 19ο αιώνα και οι αλλαγές στα σύνορα μέχρι το 1913. ΠΗΓΗ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ - Εξέλιξη της έκτασης και του πληθυσμού της Ελλάδας (1838 - 1936). ΠΗΓΗ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ - Πληθυσμοί πόλεων ελληνικού χώρου. Προεπαναστατικά χρόνια 1879, 1889, 1907.

19-11-2020
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Περισσότερα